Traspassos de projectes agroramaders

Relleu generacional i traspassos de projectes

Som en un moment crucial pel que fa a garantir el relleu generacional del sector primari. Si en dos anys tenim més de la meitat dels nostres pagesos i pageses en edat de jubilar-se qui prendrà el relleu? Com ho farà?

Des de l’Escola de Pastors veiem imprescindible obrir aquesta línia de treball. Aprofitar l’experiència i les instal·lacions d’aquelles persones que volen plegar de l’activitat i traspassar-ho. No deixar que tanquin les explotacions petites amb tota la pèrdua que això suposa.

Actualment passa en poques ocasions i, per tant, és necessari anticipar-se i crear un clima que propiciï les transmissions de finques. Per fer-ho, es necessita treballar a diferent escala i en diferents àmbits:

1.-Sensibilització. Tant del sector com de la societat en general. Mantenir l’agricultura i la ramaderia no és un tema rural, si no de tota la societat. En aquest sentit és necessari editar material de divulgació, segmentat per públics, per explicar la importància de la transmissió de finques.

2.-Identificació de les persones properes a la jubilació. És important tenir una base de dades amb la informació de persones que a 5 anys de la seva jubilació mostren interès en traspassar la seva explotació. Aquesta informació, de manera adientment tractada, es bolcarà en un mapa, mapa de transmissió, accessible per a les persones que busquen un traspàs, com a eina d’encontre de les dues necessitats.

3.- Posar en contacte les persones properes a la jubilació amb aquelles que volen reprendre. És necessari generar espais de trobada entre ramaders/es propers a la jubilació i persones que volen reemprendre un projecte ramader. En aquest sentit es crearà un espai de trobada dinamitzat per a apropar les dues realitats, tenint en compte ambdues mirades i facilitant la interacció.

4.-Acompanyar el traspàs. Per garantir que la transmissió es fa de manera efectiva és important acompanyar-la. Un assessorament a tots nivells que faciliti l’entesa entre la persona que cedeix l’explotació i la persona que la reprèn. Acompanyant tot el procés, i garantint que:

      • es posa el focus d’atenció en aquells aspectes imprescindibles a tenir en compte,
      • es té en compte la diferència de mirades, inevitablement existents, donant confiança en tot el traspàs.

Des del nostre punt de vista és essencial la figura d’un mediador/a que vetllarà perquè la transmissió de la finca es realitzi amb garanties d’èxit.

Alumnes en procés d’instal·lació

Per aquelles persones que són en el procés d’instal·lar-se l’Escola de Pastors ofereix un assessorament tècnic per poder acompanyar en temes relacionats amb documentació necessària, tràmits, gestió de la finca, compra de bestiar, etc.

Aquest acompanyament es fa a través de les tècniques de l’escola i de professionals de la ramaderia extensiva.

Scroll to Top