Què fem

L’Escola de Pastors i Pastores treballa per garantir el relleu generacional del sector primari i ho fa des de diferents àmbits.

SERVEIS

Formació

La formació com a eix principal i motor de canvi de l’actual paradigma agroramader.

Escola de Pastors i Pastores de Catalunya

L’Escola de Pastors i Pastores és una formació de 6 mesos de durada, eminentment pràctica (9 setmanes de teoria i 4 mesos de pràctiques) per capacitar una generació que, aliena a la pagesia, senten una veritable vocació per a dedicar-se al sector primari.

La selecció dels alumnes és fonamental per a l’assoliment dels objectius. Per això, aquelles persones que volen cursar la formació han de passar per un doble procés de selecció.

La formació té un clar enfocament agroecològic. Entenent la pagesia com una activitat de base familiar o col·lectiva que produeix aliments sans i de gran qualitat, sense comprometre els recursos futurs, i els ven directament a consumidor final, sense intermediaris.

Durant la teoria, els i les alumnes adquiriran tots aquells coneixements necessaris per a treballar en una finca. Ho faran de la mà de veritables experts en cada matèria. Així, passaran per la formació de l’ordre d’una trentena de persones expertes en les diferents matèries provinents de diferents àmbits: tècniques de l’administració, veterinàries, professors i professores d’universitat i, evidentment, pagesos i pageses.

En el transcurs del bloc teòric els alumnes, provinents de tota Catalunya, tenen l’allotjament i la manutenció coberts a càrrec de l’Escola. És important aquest temps de convivència entre els alumnes ja que aquesta formació serveix, no només per preparar a persones que es dedicaran a la ramaderia, sinó també per crear xarxa. Una xarxa de suport imprescindible per al desenvolupament de l’activitat sota el model impulsat per l’Escola.

El pes de la formació recau a les pràctiques. És des del dia a dia com millor s’ aprèn un ofici. Les millors aules, les finques ramaderes. A cada alumne se li assignen unes pràctiques atenent, de manera individualitzada, els anhels de cada persona participant i les seves especificitats. Així, des de l’Escola de Pastors es compta amb una àmplia xarxa d’explotacions d’acollida que tutoritzen l’aprenentatge dels alumnes, sempre amb el seguiment continu per part de les tècniques de l’Escola. D’aquesta manera, s’aconsegueix posar en contacte la pagesia tradicional amb aquesta nova pagesia emergent que, de segur, formarà el futur de la pagesia catalana.

Més informació sobre la 15a edició de l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya 

_

Espais Test Agroramaders

Els Espais Test Agraris són programes de facilitació dels projectes progressius d’instal·lació de nous agents al sector primari, coordinat amb una gobernança estructurada i consensuada amb els agents implicats. L’ETA s’estructura amb un suport legal, un suport físic i un suport integral que garanteixen i acompanyen el desenvolupament del test de l’activitat.

Suposa una formació avançada per acompanyar persones, que no venen del sector, a instal·lar-se amb garanties d’èxit. Atenent, no només a les necessitats formatives de la persona, sinó també a les especificitats de l’entorn i la gestió emocional del que suposa.

Aquest instrument, innovador a Catalunya, es troba àmpliament desplegat a països com França, Bèlgica i Canadà. Suposen una eina a la inserció al món laboral, donant a la persona emprenedora la possibilitat de testar el seu projecte empresarial agroramader durant un període d’entre 1-3 anys per minimitzar el fracàs en aquesta empresa. El paraigües fiscal amb que se l’empara permet no comprometre l’ajut a la nova instal·lació de la PAC. La base territorial que se li ofereix ajuda a salvar la gran dificultat que suposa accedir a la terra. Finalment, el suport integral és part vital de tot l’engranatge. A través de la prestació de serveis de persones professionals s’orienta de manera clínica en cada àmbit necessari dins del model de negoci sense descuidar l’aspecte emocional.

_

Silvopastura

En un context de canvi climàtic, on els boscos, sense cap tipus de gestió, acumulen una gran quantitat de matèria combustible el risc d’incendi és molt elevat. Promoure l’entrada de bestiar dins d’aquestes masses forestals a fi de reduir la massa combustible i aconseguir un tipus de massa forestal més resistent al foc és necessària i urgent.

Per això, des de l’Associació Rurbans estem treballant, en el marc d’un projecte Erasmus +, en l’elaboració d’un mòdul formatiu de lliure accés per capacitar al sector ramader en la silvopastura per la prevenció d’incendis i la gestió del paisatge. Aquest mòdul formatiu tindrà 50h entre teoria i visites tècniques. Constarà d’una part teòrica (32h) en que els alumnes aprendran la dinàmica dels boscos de Catalunya, l’ecologia del foc i l’ús d’un ramat per a la prevenció d’incendis; així com tots els tràmits necessaris pel desenvolupament d’aquesta activitat. Hi haurà tres visites tècniques (18h) a projectes silvopastorals per tal que coneguin, de primera mà, experiències de gestió forestal mitjançant animals.

Aquest mòdul va dirigit a persones del món ramader que volen fer un maneig del seu ramat per tal d’oferir els seus serveis ecosistèmics a la societat a través de la gestió forestal amb animals per la reducció del risc d’incendis.

SERVEIS

Acompanyament

Relleu generacional i transmissió de finques

Som en un moment crucial pel que fa a garantir el relleu generacional del sector primari. Si en dos anys tenim més de la meitat dels nostres pagesos i pageses en edat de jubilar-se qui prendrà el relleu? Com ho farà?

Des de l’Escola de Pastors veiem imprescindible obrir aquesta línia de treball. Aprofitar l’experiència i les instal·lacions d’aquelles persones que volen plegar de l’activitat i traspassar-ho. No deixar que tanquin les explotacions petites amb tota la pèrdua que això suposa.

Actualment passa en poques ocasions i, per tant, és necessari anticipar-se i crear un clima que propiciï les transmissions de finques. Per fer-ho, es necessita treballar a diferent escala i en diferents àmbits:

1.-Sensibilització. Tant del sector com de la societat en general. Mantenir l’agricultura i la ramaderia no és un tema rural, si no de tota la societat. En aquest sentit és necessari editar material de divulgació, segmentat per públics, per explicar la importància de la transmissió de finques.

2.-Identificació de les persones properes a la jubilació. És important tenir una base de dades amb la informació de persones que a 5 anys de la seva jubilació mostren interès en traspassar la seva explotació. Aquesta informació, de manera adientment tractada, es bolcarà en un mapa, mapa de transmissió, accessible per a les persones que busquen un traspàs, com a eina d’encontre de les dues necessitats.

3.- Posar en contacte les persones properes a la jubilació amb aquelles que volen reprendre. És necessari generar espais de trobada entre ramaders/es propers a la jubilació i persones que volen reemprendre un projecte ramader. En aquest sentit es crearà un espai de trobada dinamitzat per a apropar les dues realitats, tenint en compte ambdues mirades i facilitant la interacció.

4.-Acompanyar el traspàs. Per garantir que la transmissió es fa de manera efectiva és important acompanyar-la. Un assessorament a tots nivells que faciliti l’entesa entre la persona que cedeix l’explotació i la persona que la reprèn. Acompanyant tot el procés, i garantint que:

   • es posa el focus d’atenció en aquells aspectes imprescindibles a tenir en compte,
   • es té en compte la diferència de mirades, inevitablement existents, donant confiança en tot el traspàs.

Des del nostre punt de vista és essencial la figura d’un mediador/a que vetllarà perquè la transmissió de la finca es realitzi amb garanties d’èxit.

_

Alumnes en procés d’instal·lació

Per aquelles persones que són en el procés d’instal·lar-se l’Escola de Pastors ofereix un assessorament tècnic per poder acompanyar en temes relacionats amb documentació necessària, tràmits, gestió de la finca, compra de bestiar, etc.

Aquest acompanyament es fa a través de les tècniques de l’escola i de professionals de la ramaderia extensiva.

 

Borsa d'oportunitats

Alineada amb l’economia social i solidària, des de l’Escola de Pastors i Pastores es posa a disposició de les persones que han passat per l’Escola una borsa d’oportunitats que serveix de plataforma per posar en contacte oferta i demanda amb una base més democràtica.

La borsa d’oportunitats serveix d’espai de trobada de persones que busquen:

  • ofertes laborals dignes
  • emprendre de forma cooperativa  que busquen socis/es
  • fer compres col·lectives millorant els preus de compra i tenint, doncs, accés a millors productes a millors preus
  • compartir maquinària i equipaments reduint, així, els costos fixes del projecte i l’aprovisionament individualista
  • compartir coneixement
  • trobar terres

Aquests recursos arriben a l’Escola de Pastors, com a entitat de referència en la dinamització del sector primari, i es traspassen als ex-alumnes de l’Escola. Aquesta borsa ha de ser i és virtual per poder donar servei a totes les persones que la formen donat que estan repartides pel territori. Tanmateix, un cop l’any se les convoca a totes per tal d’apuntalar sinergies i crear xarxa.

Borsa de treball Pyrpastum

En el marc del projecte Pyrpastum s’ha desenvolupat una borsa de treball transfronterer on podrem trobar, a més de les ofertes pròpies de l’escola de pastors altres de gran interès, a l’altre costat del Pirineu”

Projectes

Pyrpastum

Projecte amb l’objectiu principal de promoure l’ocupació agrícola i l’aprofitament de l’espai pastoral transfronterer, així com dignificar l’ofici de pastor i ramader. https://pyrpastum.eu/

LPF: 

Setting up a Learning Platform for Farmers’ Access to Land, per compartir coneixement i experiències que facilitin l’accés a la terra. https://www.accesstoland.eu/

Fireshepherds

Projecte per la gestió del paisatge i la prevenció d’incendis forestals. L’objectiu és crear un mòdul formatiu per capacitar als pastors i pastores per dur a terme la seva activitat en zones amb risc d’incendi de manera indicada per a reduir el combustible​

Formació contínua. Espais Test

Projecte per a la creació d’una xarxa d’Espais Test (dispositiu per a l’acompanyament a la instal·lació de persones en el món agro-ramader) a l’Estat Espanyol, amb la implementació d’un espai test agroforestal a la Terra Alta. http://espaciostestagrarios.org/

SERVEIS

Serveis a l'administració

Cada vegada més, les administracions, propietàries de masses forestals, s’interessen per l’ús de ramats per mantenir els boscos amb poca matèria combustible. Aquesta necessitat lliga a la perfecció amb els interessos de les persones que s’estan formant tant a l’Escola de Pastors, com aquelles que cursaran el mòdul en silvopastura per la prevenció d’incendis i la gestió del paisatge. Posar en contacte aquesta demanda amb les persones capacitades per dur a terme la pastura en boscos i franges de protecció i perímetres de protecció prioritària és important i suposa una oportunitat per a crear llocs de treball i diversificar la renda per aquelles persones que es dediquen a la ramaderia.

Per tal de fer-ho volem crear una base de dades amb, per una banda, aquelles administracions que estiguin interessades en utilitzar animals de pastura per reduir la massa combustible, i per altra banda, els professionals de la ramaderia capacitats per a la silvopastura, que estiguin disponibles per a treballar per a administracions. Tot seguit es facilitarà un espai de trobada entre uns i altres.

En aquelles ocasions en que hi hagi entesa entre l’administració i el ramader/a es podrà realitzar, si així ho demanen les dues parts, un acompanyament pel que fa al tipus de contracte o conveni, les necessitats d’equipaments i instal·lacions que han d’oferir i en la sol·licitud d’ajudes per sufragar la despesa d’infraestructures quan aquestes estiguin disponibles.

També oferim la diagnosi del potencial per la silvopastura d’aquelles zones en les que estigui interessada l’administració a fer pasturar per tal de saber les necessitats que tindria una explotació

FOMENTANT UN ALTRE MODEL DE PAGESIA

A través de l’Escola es vol consolidar un nou model de pagesia que està produint canvis molt importants en el desenvolupament rural del nos­tre país. A través de la incorporació de noves gene­racions, molts cops alienes a una tradició familiar, es pretén demostrar que, la pagesia, per ella ma­teixa, és un sector viable econòmi­cament.

Aquesta pagesia porta a terme, familiarment o col·lectivament, una activitat professional rendible i viable. Produeix en ecològic, en una finca de talla humana, una alimentació sana i de qualitat, sense comprometre els recursos naturals del demà, fent realitat la sobirania alimentària. Una pagesia que, repartida per tot el territori, participa amb els seus veïns / es en el desenvolupament d’un medi rural viu apreciat per totes [1]

 

[1] Ideari Conféderation Paysanne (sindicat de la pagesia familiar a França)

Agroecologia*: L’agroecologia com a concepte engloba no només un tipus de producció determinada sinó una acció de transformació global vinculada princi­palment amb el treball de la terra i les seves relacions directes amb la societat, l’economia i el medi ambient.

Desplaça cap amunt