Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL WEB

En compliment del deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 d' 11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Associació Rurbans, amb CIF G25539339, d'ara endavant Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, en qualitat de titular del web escoladepastorsdecatalunya.cat, amb adreça a Crta. C13 km 131, codi postal 25594 de Rialp, Lleida, direcció de correu electrònic info@rurbans.org y teléfono 973 620 977, procedeix a comunicar-los la informació que conforma i regula les condicions d'ús d'aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la web que és publicat sota el domini escoladepastorsdecatalunya.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D'ÚS

La utilització de escoladepastorsdecatalunya.cat atorga la condició d'Usuari de escoladepastorsdecatalunya.cat, sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. Si l'Usuari no estigués conforme amb elles, s'abstindrà d'utilitzar escoladepastorsdecatalunya.cat. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per Escola de Pastors i Pastores de Catalunya pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions que accedeixi a escoladepastorsdecatalunya.cat.

A través de escoladepastorsdecatalunya.cat, Escola de Pastors i Pastores de Catalunya facilita a l'Usuari l'accés i utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per Escola de Pastors i Pastores de Catalunya o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar escoladepastorsdecatalunya.cat i els continguts conforme a la legislació vigent, l'Avís Legal i qualsevol altre avís o instrucció que es posin en coneixement, ja sigui per mitjà d'aquest mateix Avís Legal o en qualsevol lloc dels Continguts que conformen escoladepastorsdecatalunya.cat, com són les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptades. En aquests termes, l'Usuari s'obliga i compromet a NO emprar qualsevol dels Continguts amb fins i efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, contrari als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts magatzemats en qualsevol equip informàtic propi o contractats per Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, d'un altre USUARI o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

L'Usuari s'obliga i compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol mena de material que formi part de escoladepastorsdecatalunya.cat, com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software, logos, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis de fons, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de escoladepastorsdecatalunya.cat, sense que aquesta enumeració tingui caràcter restringit. Així mateix, conforme a tot plegat, l'Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, excepte que tingui autorització escrita i explícita de Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, que és titular d'aquests drets, o bé que estigui legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Escola de Pastors i Pastores de Catalunya o dels seus titulars, de les empremptes i/o identificadors digitals, marques d'aigua o qualsevol altre medi tècnic establerts pel seu reconeixement.

L'Usuari s'abstindrà d'obtenir i d'intentar accedir als Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició per aquesta finalitat, o s'hagin indicat per aquest fi en les pàgines web on es trobin els Continguts, o en general, els que s'emprin habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no provoquin cap risc de dany o inutilització de la web escoladepastorsdecatalunya.cat, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a escoladepastorsdecatalunya.cat són propietat de Escola de Pastors i Pastores de Catalunya o si no pot ser, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre’s en cap cas que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts doni a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari, com tampoc cap dret d’explotació que existeixin o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són de titularitat de Escola de Pastors i Pastores de Catalunya o de tercers a qui se’ls hagi autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol manera, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial de Escola de Pastors i Pastores de Catalunya o de tercers inclosos en escoladepastorsdecatalunya.cat que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE ESCOLADEPASTORSDECATALUNYA.CAT

Escola de Pastors i Pastores de Catalunya no garanteix la inexistència d'interrupcions o errades en l’accés a escoladepastorsdecatalunya.cat, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà esforços, per intentar evitar-los, arranjar-los o actualitzar-los. Per tant,, Escola de Pastors i Pastores de Catalunya no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l'Usuari provocats per errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Escola de Pastors i Pastores de Catalunya exclou, excepte les contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin de la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de escoladepastorsdecatalunya.cat i dels Continguts, a l’incompliment de l’expectativa d’utilitat que l'USUARI hagués pogut atribuir a escoladepastorsdecatalunya.cat i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareguin en aquesta Web és exclusivament la d’informar a l'Usuari sobre l’existència d’altres Web que tenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Escola de Pastors i Pastores de Catalunya no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades, del funcionament o ús dels Hiperenllaços ni del resultat dels mateixos, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin provocar alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari per aquest motiu.

L'accés a escoladepastorsdecatalunya.cat no implica l'obligació per part de Escola de Pastors i Pastores de Catalunya de controlar l'absència de virus, cucs informàtics o qualsevol altre element informàtic danyat. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics danyats, pel que Escola de Pastors i Pastores de Catalunya no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es produeixin durant la prestació del servei de escoladepastorsdecatalunya.cat, ni dels possibles danys que puguin donar-se al sistema informàtic de l'Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l'Usuari emprat per la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

La prestació del servei de escoladepastorsdecatalunya.cat i dels Continguts té, en principi, una durada indefinida. Tanmateix, Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, qi/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan sigui possible, Escola de Pastors i Pastores de Catalunya advertirà prèviament l'acabament o suspensió de escoladepastorsdecatalunya.cat.

QUALITAT DE ESCOLADEPASTORSDECATALUNYA.CAT

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i dels serveis que se subministren a través de escoladepastorsdecatalunya.cat, Escola de Pastors i Pastores de Catalunya posa èmfasi, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació de les pàgines d’aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, ofereixen o tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Escola de Pastors i Pastores de Catalunya exclou de tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basant-se en aquesta informació, així com per les possibles errades tipogràfiques que puguin tenir els documents i gràfics de escoladepastorsdecatalunya.cat. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de Escola de Pastors i Pastores de Catalunya a l'Usuari efectuades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions que es plantegin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen se sometent als Jutges i Tribunals de la província de Lleida, renunciant de forma expressa a qualsevol fur o jurisdicció que pugui correspondre-li.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

Desplaça cap amunt